നേർ കാഴ്ചകൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ആയി മാറി പിതൃ-പുത്ര ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം തെളിയിക്കുന്ന കാവ്യാനുഭവം

Photo Play Cinemas Presents "LEARNERS".Story,Screenplay& Directed By-Remesh Kumar

നേർ കാഴ്ചകൾ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ആയി മാറി പിതൃ-പുത്ര ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം തെളിയിക്കുന്ന കാവ്യാനുഭവം

 - 

Best Reader's Review


malayalam film and Malayalam movies
Malayalam movieTamil films Kannada cinema Malayalam filmsTelugu filmsKannada filmsMalayalam cinemaTamil moviesTamil cinemaTelugu moviesKannada moviesTelugu cinema

Malayalam movie

Tamil films

Kannada cinema

Malayalam films

Telugu films

Kannada films

Malayalam cinema

Tamil movies

Tamil cinema

Telugu movies

Kannada movies

Telugu cinema

Film promotion,Tamil film promotion, Malayalam movie promotion Cinema news.

© Copyiright 2018 - OVM India