"ഇടവപ്പാതി" ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തിയതി


Home >> Malayalam-cinema >> "ഇടവപ്പാതി" ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തിയതി

Malayalam movie

An Off-Day Game Malayalam movie - Ozhivudivasathe Kali

An Off-Day Game Malayalam movie - making any sense. Eat, drink and be merry is their motto. Politics, love, sex and Ozhivudivasathe Kali

"ഇടവപ്പാതി" ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തിയതി

- "ഇടവപ്പാതി" ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തിയതി

ഒരുപാടു കാത്തിരുപ്പിനും പ്രതിസന്ധികൾക്കും വിരാമമിട്ട്‌  "ഇടവപ്പാതി" ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തിയതി തിയറ്ററുകളിൽ  എത്തുന്നു.


Edavappaathy Malayalam film releasing on April 1st

 starring Manisha Koirala and Siddharth Lama. Director Lenin Rajendran is coming up with his new movie Edavapathi (No Man's Land),Siddharth, who played little Rimpoche or Unnikkuttan (as Mohanlal's character Ashokan called him) is now a young man working at the Nepal National Sports Council. Siddharth Lama Playing the Lead role in Lenin Rajendran's New movie Edavapathi (No Man’s Land) along with Manisha Koirala. 
Manisha has already worked with director Shyam Prasad in Electra which is yet to be released. Rimpoche is the cute little Nepalese boy who stole the hearts of Keralites by calling Mohanlal 'Akosoto' in the film 'Yodha'. 

Language:Malayalam
Director: Lenin Rajendran
Producer: Shiju Sudevan Chowallor, Lenin Rajendran
Music Director: Mohan Sitara, Ramesh Narayan

 

Edavappaathy - No man's land!
The much awaited international film directed by Lenin Rajendran is a very serious subject to be conceived.

The movie is set in two different period frames. The past version describes the eminent love story between Vasavadatta and Upagupthan as penned down in Kumaran Aasan through Karuna. Where as the present version depicts Yamini, a research scholar falling in love with a Buddhist Monk! It focuses not only on love across cultures, but also about the life of the Tibetan monks of Bylakoppe who belong nowhere in the world. The film up-brings the topic of such individuals who have no identity to prove their existence or right to go back to their mother land.

Sidharth, the old Akosotto from the Mohanlal starrer movie Yodha plays the role of Upagupthan and Sidhartha, the monk. Utthara Unni, dancer and daughter of Urmila Unni plays the role of Vasavadatta and Yamini. Manisha Koirala portrays the role of Utthara's mother in the present and past. Prashanth Narayan, known for his prominent role as the Villain of the Bollywood film Murder2 and Kelly Dorge, the famous Telugu Villain also appear in significant roles in the film.

The film is captured beautifully through the eyes of Madhu Ambat and is edited by B Lenin.

The music of the film is composed by Ramesh Narayan and Mohan Sithara. Madhusree Narayan won the state award for playback singing for the song Pashyathi from the film which was composed by Ramesh Narayan which also won the state award for the best song of the year.

The film is set to release on April 1st, 2016 all over Kerala.

 

 

Best Reader's Review


ovm india advertisement
Malayalam movieTamil films Kannada cinema Malayalam filmsTelugu filmsKannada filmsMalayalam cinemaTamil moviesTamil cinemaTelugu moviesKannada moviesTelugu cinema

Malayalam movie

Tamil films

Kannada cinema

Malayalam films

Telugu films

Kannada films

Malayalam cinema

Tamil movies

Tamil cinema

Telugu movies

Kannada movies

Telugu cinema

Film promotion,Tamil film promotion, Malayalam movie promotion Cinema news.

© Copyiright 2018 - OVM India