സിനിമയെ കുറിച്ച്‌ അറിയണമെന്നുണ്ടോ?


Home >> Events >> സിനിമയെ കുറിച്ച്‌ അറിയണമെന്നുണ്ടോ?

Dhishna In association with TechnoparkToday launches the biggest Techie Talent Hunt – Techie Style Icon.

Dhishna In association with TechnoparkToday launches.TECHIE STYLE ICON.

Dhishna In association with TechnoparkToday launches the biggest Techie Talent Hunt – Techie Style Icon. 

സിനിമയെ കുറിച്ച്‌ അറിയണമെന്നുണ്ടോ?

- സിനിമയെ കുറിച്ച്‌ അറിയണമെന്നുണ്ടോ?

സിനിമയെ കുറിച്ച്‌, മോഡലിംങ്ങിനെ കുറിച്ച് , സ്റ്റേജ് അവതരണത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടോ ..?


rampzo

rampzo

സിനിമയെ കുറിച്ച്‌ അറിയണമെന്നുണ്ടോ?? മോഡലിംങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടോ ..?? സ്റ്റേജ് അവതരണത്തെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്നുണ്ടോ ..? ....അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ..? മോഡലിംങ്ങിൽ താത്പര്യമുണ്ടോ?... ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ 7,8 ഞായറാഴ്ച്ചയും ,തിങ്കളയിച്ചയും ഏറണാകുളം IMA ഹള്ളിൽ വച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക....രാവിലെ 9 മുതൽ രാത്രി 7 മണി വരെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ മലയാള സിനിമയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളും പങ്കെടുക്കുന്നു....ഇതിൽ രജിസ്സറ്റർ ചെയ്യുന്നത്‌ വഴി നിരവധി അവസരങ്ങളാണ്‌ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്‌... ഉടൻ വിളിക്കുക : 7736001551 , 0484-4021673, 9633233699

Are you passionate about acting..?? Do you Wanna know about the hidden secrets of Film industry ...? do u have stunning looks & confident enough to pose...?? Wanna be a part of Glam industry as model...?? Do you have a right attitude & confidence to handle a crowd in a stage show/television..?? Wanna be a anchor .....??? .. here is the right opportunity for you to get groomed with the pioneers in the industry. Step in to the Rampzo entertainments GLANZ season 3 and get a platform in these industries . Interested people can register with us to participate in the program ,which is to be held on December ,7th & 8th at IMA hall,Ernakulam , And also get a wonderful chance to meet famous celebs of south Indian film industry..OPPORTUNITIES ARE WAITING FOR YOU.. For more details ring us at 7736001551 , 9633233699 ,0484 -4021673 (office numb)

സിനിമയെ  കുറിച്ച്‌ അറിയണമെന്നുണ്ടോ?

Best Reader's Review


ovm india advertisement
Malayalam movieTamil films Kannada cinema Malayalam filmsTelugu filmsKannada filmsMalayalam cinemaTamil moviesTamil cinemaTelugu moviesKannada moviesTelugu cinema

Malayalam movie

Tamil films

Kannada cinema

Malayalam films

Telugu films

Kannada films

Malayalam cinema

Tamil movies

Tamil cinema

Telugu movies

Kannada movies

Telugu cinema

Film promotion,Tamil film promotion, Malayalam movie promotion Cinema news.

© Copyiright 2018 - OVM India